پرورش و فروش گیاه زبرینا

zebrina زبرینا ، برگ بیدی 


زبرینا گياه علفي خزنده با برگهاي بيضي شكل و نوك تيز با لكه هاي بنفش و نقره اي در متن سبز ، در صورت ناكافي بودن نور كاملآ به رنگ سبز در مي آيند و حذف جوانه انتهايي باعث پر پشتي و توپي شدن گياه مي گرددو گياه مناسبي براي پوشش گلدانهاي بزرگ و سبد آويزان است

زبرینا

زبرینا

به نور قوي و كافي اما به طور غير مستقيم نياز دارد
آبياري: تابستان هفته اي ۲ بار و در زمستان هفته اي ۱ بار و در تمام طول سال خاك را مرطوب نگه داريد
غبارپاشي: هفته اي ۱ بار نياز است
خاك ليموني و يا خاك حاصلخيز باغچه ، ماسه و تورب و دوستدار خاك قليايي
كوددهي: ۳ گرم در ليتر هر ۲ هفته ۱ بار با كودهاي شيميايي مايع يا جامد محلول در آب از فروردين تا مهر ماه
برگها رنگ بنفش خود را از دست داده اند و ضخيم شده اند كه در اثر تغذيه بيش از حد است
برگها به طرف داخل لوله و خشك مي گردند كه در اثر هواي گرم و خشك است
ساقه ها از قاعده مي پوسند كه در اثر باتلاقي شدن خاك است
لكه هاي سوخته در برگها در اثر مواد براق كننده است
دراز شدن ساقه ها در اثر ناكافي بودن نور است . نوك برگها قهوه اي شده و زخم هايي روي آنها ديده مي شود كه در اثر تشنگي گياه است . برگها رنگ پريده و نرم و آبكي مي شوند كه در اثر سردي هواست
گياه بد شكل و ساقه ها در قاعده فاقد برگ هستند كه در اثر تعويض نكردن به موقع در گياه است
ازدياد: كاشت مستقيم قلمه با طول ۷-۵ سانتيمتر با ۲ جفت برگ و جوانه انتهايي از انتهاي ساقه و كاشت آن در كمپوست در دماي ۱۸-۱۶ درجه
نكته: به جاي تعويض گلدان هر ۲ يا ۳ سال از ساقه انتهايي قلمه گيري كنيد و گلدان جديد توليد نماييد